Юридична інформація

ТОВ «НОЕТІКОС ГРУП»
ІКЮО 38991588

Контактна інформація

Наша служба обслуговування клієнтів працює з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 18:00

+380(93) 667 0003

support@smsbat.com

Знайдіть нас тут

Редакція положення про захист і обробку персональних даних від 1 квітня 2021 року

 1. Загальні положення

  1.1. ТОВ «НОЕТІКОС ГРУП», іменована надалі “Виконавець” з одного боку, пропонує будь-якій юридичній або фізичній особі, що надалі іменується “Замовник”, Замовницьке обслуговування в мережі Інтернет (далі Послуги). Цей договір оферти є публічним, і згідно ст. ст.. 633, 641 і гл.63 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого у відповідності з п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України вважається акцептом даної Оферти (далі Договора) Замовником та Виконавцем.

  1.2 Даний Договір може бути заключений в наступний спосіб:

  а. Шляхом реєстрації на офіційному сайті Виконавця my.smsbat.com.ua, присвоєння Замовнику унікального логіна користувача та наступній оплаті Замовником рахунку, отриманого від Виконавця.

  б. Шляхом підписання заяви про приєднання до даного Договору про надання послуг повноваженими особами Замовника та Виконавця.

  1.3. Укладаючи даний Договір Замовник підтверджує, що цілком і беззастережно згоден з тим, що він:

  а. В тому випадку, якщо являється фізичною особою дає згоду на отримання та обробку Винонавцем персональних даних Замовника з ціллю виконання умов даного Договора. Дозвіл на обробку та збереження персональних даних діє на весь строк дїї Договора, і далі - протягом семи років після закінчення терміну діі цього Договора. Датою закінчення дії Договора вважається день закінчення останньої замовленої та оплаченої Замовником послуги.

  б. Видалення та знищення персональних даних Замовника провадиться за письмовою (бумажною) заявою Замовника та слугує підставою для розірвання даного Договора. У цьому випадку Договір вважається розірваний з дати відповідного повідомлення Виконавця Замовнику.

  в. Крім того, укладанням Договора Замовник підтверджує, що він повідомлений даним Договором про права, встановлені Законом України “Про захист персональних даних ” і згоден з там, що його персональні дані передаються ТОВ «НОЕТІКОС ГРУП» з ціллю можливості виконная умов даного Договора, можливості проведення розрахунків, отримання документів, реєстрації доменних імен, тощо. Також Замовник дає свою згоду на публікацію своїх персональних даних у відповідних сервісах мережі Інтернет, необхідних для роботи сервісів, служб, доменів.

  Замовник також погоджується з тим, що Виконавець, без додаткового повідомлення Замовника, має право передавати персональні дані (як в знеособленому, так і в відкритому вигляді), або надавати доступ до персональних даних Замовника іншим суб'єктам ринку виключно з ціллю виконання умов даного Договора (реєстрація доменного імені, надання послуги хостингу, та інше, передбачене даним Договором).

  г. Також, укладанням даного Договора Замовник підтверджує, що йому, як суб’єкту персональних даних відомий та зрозумілий зміст Закону України “Про захист персональних даних”.

  д. Замовник зобов'язується обробляти персональні дані клієнта строго у відповідності із Законом України “Про захист персональних даних”.

 2. Терміни і визначення

  У цих Правилах, Договорі та його невід’ємних частинах, а також у Вимогах до змісту повідомлень терміни вживаються у наступних значеннях.

  2.1. Сайт — це веб-сайт Виконавця, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://smsbat.com.ua.

  2.2. Абонент — фізичні та/або юридичні особи та/або фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, з якими Оператор уклав договір про надання послуг безпровідного телефонного зв’язку in, а також особи, що користуються та оплачують послуги безпровідного телефонного зв’язку без укладення письмового договору.

  2.3. Адміністрація сайту – особа, уповноважена Виконавцем на здійснення управління Сайтом, а також інших дій, пов'язаних з використанням Сайту.

  2.4. Оператор — юридична особа-резидент України, що надає послуги безпровідного телефонного зв’язку на комерційній основі та має відповідну ліцензію на надання таких послуг на території України.

  2.5. Компанія Viber — юридична особа Viber Media S.à r.l., що є власником прав інтелектуальної власності на Додаток Viber.

  2.6. Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

  2.7. Власник персональних даних — фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом. Власником персональних даних у розумінні цих правовідносин є Замовник.

  2.8. Згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі, яке містить дату та підпис суб’єкта персональних даних.

  2.9. Розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій власником персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені власника.

  Розпорядником персональних даних в розумінні цих правовідносин є Виконавець, який за дорученням Замовника здійснює обробку персональних даних Користувачів з метою та виключно в обсязі, необхідних для надання Послуг.

  2.10. Суб’єкт персональних даних — фізична особа, персональні дані якої обробляються.

  2.11. Конфіденційна інформація про особу — персональні дані з обмеженим доступом, які віднесені фізичною особою або законом до такої інформації.

  2.12. Електронний віртуальний рахунок — програмний додаток Системи, що дає можливість Замовнику відстежувати надходження і витрату внесених на особистий рахунок коштів.

  2.13. Система — це програмно-апаратний комплекс Виконавця, що дозволяє Замовнику самостійно зареєструватися, відправляти повідомлення, відстежувати їх статус і контролювати свій Електронний віртуальний рахунок.

  2.14. Web-Інтерфейс — програмний комплекс, який входить до складу Системи Виконавця та надає Замовнику доступ до Послуг.

  2.15. API — опис способів (набір класів, процедур, функцій, структур або констант), якими одна комп'ютерна програма може взаємодіяти з іншою програмою.

  2.16. Логін — набір певних символів, який Замовник самостійно формує при реєстрації на сайті Виконавця smsbat.com.ua, та який в подальшому використовується для ідентифікації Замовника в Системі.

  2.17. Пароль — послідовність символів, відома тільки Замовнику, що зберігається на Сайті в зашифрованому вигляді та використовується для ідентифікації Замовника в Системі.

  2.18. Ключ API — це унікальний секретний ідентифікатор, що складається з безлічі символів латиниці, цифр і різних спецсимволів, який використовується для аутентифікації викликів додатка Замовника до API Виконавця.

  2.19. Політики Viber — правила, вимоги, встановлені Компанією Viber щодо користування Додатком Viber. Політики Viber розміщені на офіційному сайті Компанії Viber за посиланнями: http://www.viber.com/ru/terms; http://www.viber.com/en/terms.

  2.20. Додаток Viber (або Viber) — програмний додаток, розробником якого є Компанія Viber, який включає VoIP технологію, засоби миттєвої передачі Повідомлень Користувачам, інші засоби інформаційного обміну між Користувачами та може бути встановлений на мобільних, планшетних пристроях та персональних комп’ютерах.

  2.21. Послуга передачі Viber-Повідомлень через Додаток Viber (або Viber-Послуга) — забезпечення Виконавцем можливості передачі Viber-Повідомлень від Замовника на Кінцеве обладнання Користувачів Viber через Додаток Viber у відповідності до умов цього Додатку, що здійснюється шляхом надання Виконавцем Замовнику доступу до Системи Виконавця.

  2.22. Звітний період — період з 00:00:00 годин першого дня календарного місяця до 23:59:59 години останнього дня календарного місяця (за київським часом).

  2.23. Користувач — суб’єкт персональних даних, споживач телекомунікаційних послуг будь-якого Оператора, або який встановив на власному Кінцевому обладнанні Додаток Viber та надав Замовнику явно виражену письмову згоду на отримання Повідомлень від Замовника.

  2.24. Альфанумеричне Ім’я — унікальне поєднання латинських букв або унікальна комбінація латинських букв з арабськими цифрами (до 11 символів), яке формується Замовником на його власний розсуд і відображається в повідомленнях, переданих Користувачам, як ідентифікатор Замовника.

  Залежно від сервісів, які використовують Альфанумеричні імена, останні поділяються на два типи: Національні Альфанумеричні імена і Міжнародні Альфанумеричні імена. Критерії віднесення Альфанумеричного імені до тієї чи іншої категорії вказані в розділі Правила додавання підпису відправника.

  Якщо Альфанумеричне ім'я Замовника належить до імен, які не визначені як Національні, Виконавець має право автоматично здійснювати заміну такого Альфанумеричного імені на інше Альфанумеричне ім'я, сформоване на свій розсуд.

  2.25. Повідомлення — SMS-Повідомлення або Viber-Повідомлення.

  2.26. SMS-повідомлення (Стандартне SMS-повідомлення - сукупність систематизованих алфавітно-текстових і цифрових знаків (текст), який формується Замовником і передається Користувачам, складається з 160 символів при використанні латинського алфавіту або 70 символів при використанні кириличного алфавіту. У разі, якщо довжина тексту перевищує вказаної кількості символів, то кожна наступна складова частина SMS-повідомлення з метою тарифікації вважається окремим повідомленням. Максимальна кількість символів SMS-повідомлення, що складається з декількох частин, зазначено в розділі Довжина SMS повідомлень.

  Залежно від змісту Повідомлення поділяються на два типи - Національне SMS-повідомлення та Міжнародне SMS-повідомлення.

  2.26.1. Національне SMS-Повідомлення — це SMS-повідомлення, передача якого здійснюється Користувачеві Оператора України за допомогою Національного Альфанумеричного імені.

  2.26.2. Міжнародне SMS-Повідомлення — це SMS-повідомлення, передача якого здійснюється Користувачеві Оператора України за допомогою Міжнародного Альфанумеричного імені або у разі, якщо Оператор віднесе зміст такого повідомлення до Міжнародного.

  2.27. Viber-повідомлення — повідомлення, які формуються Замовником та передаються на кінцеве обладнання Користувачів через Додаток Viber. Повідомлення може містити текст (до 1000 знаків кириличного чи/та латинського алфавіту), зображення та/або кнопку (з посиланнями на URL-адресу).

  Залежно від змісту Viber-повідомлення поділяються на два типи - Трансакційні/Інформаційні Viber-повідомлення і Рекламні та/або Вітальні Viber-повідомлення.

  Окремим видом повідомлень є Тестові Viber-повідомлення.

  2.27.1. Транзакційні/Інформаційні Viber-повідомлення — персональні інформативні (сервісні) та транзакційні повідомлення не рекламного характеру, що містять інформацію про конкретну операцію/транзакцію.

  Відправлення Транзакційного Viber-повідомлення можливе виключно при наявності шаблону такого Повідомлення, погодженого компанією Viber.

  2.27.2. Рекламні та/або Привітальні Viber-повідомлення — повідомлення, що містять рекламу/рекламну інформацію та/або комбіновані повідомлення, що одночасно містять і рекламну інформацію, і інформацію про виконані транзакції/операції тощо та/або повідомлення, що містять привітання, а також інші повідомлення, відмінні від Транзакційних Viber-Повідомлень.

  2.27.3. Тестові Viber-повідомлення - повідомлення, які містять в собі слово «Тест/Test», не є рекламою або повідомленням особистого/інформаційного характеру, і/або за своїм змістом взагалі не несуть інформаційного навантаження.

  2.28. Ім'я відправника (Viber-Ім'я відправника) — унікальна комбінація латинських і/або кириличних літер та/або арабських цифр (в загальній кількості до 20 символів), яка формується Замовником на його власний розсуд і відображається у Viber-повідомленнях, переданих Користувачам Viber як Ідентифікатор Замовника.

  Залежно від ступеня персоналізації Ім'я відправника розділяється на два типи - Ім'я відправника Виконавця і Власне Ім'я відправника.

  2.28.1. Ім'я відправника Виконавця — Ім'я відправника, встановлене на розсуд Виконавця, яке Замовник може використовувати виключно для відправки Тестових Viber-повідомлень та до моменту реєстрації Власного Імені відправника.

  2.28.2. Власне Ім'я відправника — Ім'я відправника, яке сформоване Замовником на власний розсуд, зареєстровано в Компанії Viber і належить виключно Замовнику.

  2.29. Кінцеве Viber-обладнання — мобільний пристрій (телефон, смартфон, планшет або інший подібний пристрій) або ноутбук, або персональний комп’ютер Користувача Viber, на якому встановлений Додаток Viber та який здатний приймати Viber-Повідомлення.

  2.30. Час життя Повідомлення — певний період часу, протягом якого Система буде намагатись доставити Користувачу Повідомлення, яке було відправлене, але не змогло доставитись з першого разу.

  2.31. Номер телефонної лінії сервісного обслуговування — номер телефону функціонального підрозділу Замовника або третьої сторони, залученої Замовником на договірних засадах, що забезпечує сервісну підтримку Користувачів, зокрема консультування та інше.

  2.32. Фішинговий сайт — це сайт, який є шахрайським веб-ресурсом, котрий виманює реквізити платіжних карток для подальшої крадіжки грошових коштів з рахунків держателів платіжних карток.

  2.33. Нігерійський лист — це повідомлення шахрайського характеру, метою якого є отримання грошових коштів від отримувача повідомлення.

  2.34. Одноразовий ідентифікатор — алфавітно-цифрова послідовність знаків, яку отримує особа з метою реєстрації на сайті Виконавця.

  2.35. Cookies файли — невеликі ідентифікаційні файли, які завантажуються на термінальне обладнання Замовника (наприклад, комп'ютер або смартфон), коли Замовник отримує доступ до сайту Виконавця. Це дозволяє сайту Виконавця розпізнавати надалі пристрій, що використовується Замовником і зберігати деяку інформацію про переваги Замовника або про його минулі дії.

  2.36. Мультиреєстрація — реєстрація декількох профілів у Системі на одного Користувача.

  2.37. СПАМ (Спам-Повідомлення) — це будь-яке Повідомлення, на отримання якого Користувач попередньо не надавав згоду належним чином, незалежно від змісту такого Повідомлення, та/або яке відповідає хоча б одному з таких критеріїв:

  2.37.1. Повідомлення з однаковим або різним текстом доставляються одному й тому самому Користувачу більш ніж 10 (десять) разів на добу;

  2.37.2. Повідомлення призвело до подання обґрунтованої скарги Користувачем або виникнення перешкод технічного характеру в роботі обладнання Виконавця або телекомунікаційної мережі Оператора/компанії Viber;

  2.37.3. Повідомлення не містить достовірну інформацію про повну назву Замовника та/або Номер телефонної лінії сервісного обслуговування Замовника;

  2.37.4. Подальше отримання Повідомлень Користувач не може припинити шляхом інформування про це Замовника;

  2.37.5. Повідомлення, отримання яких буде протарифіковано (за отримання яких з Користувача буде стягнуто оплату), за умови, що Користувач не замовляв такого Повідомлення;

  2.37.6. Повідомлення, текст яких не був попередньо погоджений Замовником з Виконавцем, у разі, якщо таке погодження тексту Замовника з Виконавцем є обов’язковим згідно умов цих Правил;

  2.37.7. Повідомлення, які доставляються Користувачам, заохочуючи їх зателефонувати та/або відправити текстове повідомлення на запропоновані номери, або прийняти участь у будь-яких заходах, або містять пропозиції в явному або неявному вигляді підключитися до мережі оператора зв'язку або використати його послуги;

  2.37.8. Повідомлення, які містять у собі інформацію про криптовалюти та валютні ринки;

  2.37.9. Повідомлення, які містять у собі інформацію про послуги ворожіння, нумерології, цілительства та інші схожі за своєю суттю послуги;

  2.37.10. Повідомлення, які містять у собі інформацію про алкоголь, наркотичні речовини, табаковмістну продукцію, електронні цигарки та іншу, схожу за своєю суттю, продукцію;

  2.37.11. Повідомлення, які містять у собі інформацію про біологічно активні добавки (БАД) і/або інші препарати, які не сертифіковані (при необхідності) або не мають висновок сертифікованої лабораторії про нешкідливість препарату для здоров'я споживача і які відповідають медичним стандартам України;

  2.37.12. Повідомлення, зміст яких суперечить чинному законодавству України або є неправомірним;

  2.37.13. Повідомлення містить інформацію, яка може бути розцінена як передвиборна агітація та/або політична реклама, має політичний зміст;

  2.37.14. Повідомлення, що містять інформацію про громадських діячів/організації/течії;

  2.37.15. Повідомлення містить інформацію еротичного та/або порнографічного характеру;

  2.37.16. Повідомлення містить інформацію релігійного характеру;

  2.37.17. Повідомлення містить інформацію, що стосується неповнолітніх та/або конфіденційну інформацію про особу без її згоди на поширення такої інформації;

  2.37.18. Повідомлення, які за своєю суттю є або можуть бути «Нігерійським листом»;

  2.37.19. Повідомлення, які містять приховані посилання на Фішингові сайти, або сайти, які містять шкідливе програмне забезпечення.

  2.38. Терміни, що не зазначені в даному розділі, вживаються в тексті даних правил в значені згідно чинного законодавства України

 3. Предмет Договора

  3.1. За даною угодою Виконавець переймає на себе обов'язок надавати Замовника такі послуги:

  • відкриття аккаунта (з наданням унікального логіна і пароля, що дозволяють йому розміщувати інформацію на устаткуванні Виконавця);

  • відправку SMS-повідомлень та Viber-повідомлень, (далі по тексту цього Договору "Послуги") через Сайт Виконавця.

 4. Права і обов'язки сторін

  4.1 Виконавець зобов'язаний:

  4.1.1. Надати Замовнику Послуги відповідно до цього Договору.

  4.1.2. Забезпечити безперебійну роботу Сайту Виконавця, за винятком випадків форс-мажору.

  4.1.3. Надати Замовнику доступ до статистики через Особистий кабінет за допомогою надання логіна і пароля доступу до захищеної області ЗамовникА.

  4.1.4. Відображати в Особистому кабінеті Замовника інформацію про зарахованих платежі, стан Електронного рахунку, статус кожного переданого Повідомлення та інші дані в рамках надання Послуг за цим Договором.

  4.2 Замовник зобов'язаний:

  4.2.1. Використовувати Послугу відповідно до норм законодавства України та інших країн, абонентам яких виконується розсилка Повідомлень, а також згідно з нормами міжнародного права.

  4.2.2. Замовник зобов'язується відшкодувати Виконавцю збитки, завдані різними виплатами, які можуть бути стягнуті з Виконавця через порушення Замовником положень цього Договору.

  4.2.3. В обов'язковому порядку отримати від Абонента, на телефон якого планується відправлення Повідомлень, згода на отримання таких Повідомлень.

  4.2.4. Чи не привласнювати SMS-повідомленнями як Адреси відправника назву будь-якої юридичної структури, до якої Замовник не має відношення.

  4.2.5. Не застосовувати препарат підключення до Сайту Виконавця:

  • для організації спаму;

  • для навмисної передачі Повідомлень, які можуть привести до порушення працездатності Сайту Виконавця;

  • для передачі Повідомлень образливого чи наклепницького характеру, Повідомлень, що розпалюють національну, расову або релігійну ворожнечу, Повідомлень порнографічної або інший ганебною спрямованості;

  • для передачі Повідомлень, що вводять абонентів в оману, наприклад, відправлених від чужого імені або повідомляють неправдиву інформацію.

  4.2.6. Не застосовувати препарат Сайт Виконавця для розсилки масових і рекламних повідомлень без укладення письмового договору. Договір для здійснення подібних розсилок може бути укладений з діючими юридичною особою або фізичною особою підприємцем, є резидентами України.

  4.2.7. Своєчасно, в розмірі та на умовах, передбачених цим Договором, оплачувати Послуги Виконавця.

  4.3. Виконавець має право:

  4.3.1. Блокувати Особистий кабінет Замовника при розсилці останнім Повідомлень, які відповідають ознакам, викладеним у параграфі 2.2.5.

  4.3.2. Виконавець має право відмовити Замовнику в привласненні Адреси відправника, якщо вважатиме, що даний Адреса відправника може вплинути на репутацію сторонніх осіб або організацій.

  4.3.3. У разі зміни тарифів на надання послуг зв'язку Операторами, в результаті чого змінюються витрати Виконавця, пов'язані з виконанням цього Договору, Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг.

  4.3.4. Виконавець має право припинити надання Послуг у разі невиконання Замовником зобов'язань по оплаті.

  4.4. Замовник має право:

  4.4.1. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору.

  4.4.2. Отримувати в Особистому кабінеті інформацію про стан Електронного рахунку, про зарахованих платежах, деталізацію за видатками за фактично надані Виконавцем Послуги, інформацію по кожному переданому і / або прийнятого SMS-повідомленням.

 5. Вартість послуг і порядок розрахунків

  5.1. Вартість послуг визначається прейскурантом цін викладеному на сайті Виконавця. Оплата послуг здійснюється шляхом авансових платежів, в кабінеті клієнта Замовника, розміщеному на Сайті Виконавця.

  5.1.1. Оплата Послуг за цим Договором здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

  5.1.2. Оплата Послуг за цим Договором здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

  Оплата безготівковим платежем для юридичних осіб та Фізичних Осіб Підприємців можлива в напівавтоматичному режимі. В системі необхідно сформувати рахунок, вказавши назву компанії і телефон.

  5.2. Вартість послуг і порядок оплати можуть бути змінені Виконавцем. Про зміни Виконавець повинен повідомити про зміни за електроною поштою не пізніше ніж за 10 днів до зміни умов. Якщо Замовник не згоден з відповідними змінами він зобов'язаний повідомити про це Виконавця письмово (по e-mail) до закінчення терміну їх введення, вказаного в повідомленні Виконавця. В цьому випадку цей Договір припиняє свою дію з моменту введення нових умов оплати і після завершення передоплаченого Замовником періоду. Відсутність повідомлення з боку Замовника означає його згоду із змінами і цей Договір продовжує діяти з врахуванням нових умов.

  5.3. Всі повідомлення про терміни закінчення надання Послуг, а також рахунки та інша фінансова і загальна інформація передається Виконавцем Замовникові виключно за допомогою контактного e-mail Замовника. Замовник несе відповідальність за актуальність і доступність його контактного e-mail. Виконавець не приймає претензії з приводу не отриманих повідомлень, рахунків і листів на e-mail Замовника.

  5.4. При порушенні Замовником визначеного цим договором порядку розрахунків Виконавець має право припинити надання Послуг Замовникові. Протягом 5-ти (п'яти) днів з дати утворення нульового балансу на рахунку Замовника логін Замовника і вміст його веб-сайта зберігаються за Замовником. Після закінчення цього терміну вміст аккаунта Замовника може бути автоматично видалене, а Договір розірваний.

  5.5 У разі призупинення послуги через несплату та подальшому відновленню послуги після сплати Замовником боргу, термін на який послуга була заблокована враховується як термін послуги, що надавалась в повному обсягу.

 6. Особливі умови і відповідальність Сторін

  6.1. Виконавець не компенсує прямі або не прямі збитки, заподіяні Замовникові в результаті користання або неможливості користування Послугами, у тому числі за збиток, понесений Замовником в результаті помилок, пропусків, перерв в роботі, видалення файлів, дефектів, затримок в роботі або передачі даних, змін функцій і інших причин.

  Розмір відповідальності Виконавця обмежений виключно наданням додаткового часу користування веб-сайтом залежно від часу перерви в наданні послуг. Упущена вигода Замовника відшкодуванню Виконавцем не підлягає.

  6.2.Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг.

  6.3. Виконавець не відповідає за вміст інформації, передаваної Замовником по мережі Інтернет.

  6.4. Замовник самостійно відповідає за вміст інформації, передаваної їм або іншою особою під даними Замовника по мережі Інтернет, а також за шкоду, заподіяну його діяннями (особисто, або іншою особою, що використовує його реквізити) особам або майну громадян, юридичним осібам, державі або етичним принципам суспільства.

  6.5. Замовник переймає на себе повну відповідальність і ризики, зв'язані з використанням мережі Інтернет за допомогою послуг Виконавця, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти і корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості і властивостей товарів і послуг, поширюваних в мережі Інтернет і що надаються Замовникові за допомогою послуг Виконавця.

  6.6. У разі непрацеспроможності свого ресурсу замовник забовязан у термін не пізніше ніж 5 діб повідомити службу підтримки, щодо виникнення проблем, у іншому випадку Виконацець не несе відповідальність за збереженість данних Замовника.

  6.7. Замовник повністю відповідальний за збереження свого пароля і за збитки, які можуть виникнути унаслідок несанкціонованого його використання. За фактом крадіжки логіна і пароля, що сталася з вини третіх осіб, клієнт має право направити в адресу Виконавця заяву про зміну логіна і пароля, з обов'язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, підтверджуючого оплату Послуг, а також, по запиту Виконавця – документа, що засвідчує особу Замовника. Реєстратор не несе відповідальності за дії третіх осіб, що зробили крадіжку і що заподіяли збиток Замовникові. Замовник самостійно вирішує, в які компетентні органи йому слід звернутися за захистом своїх прав і законних інтересів з метою залучення винних до встановленої законом відповідальності і відшкодування за їх рахунок заподіяного йому збитку.

  6.8. Сторони зобов'язалися забезпечувати конфіденційність мережевих реквізитів (пароль і ім'я) Замовника.

 7. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

  7.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання передбачених цим Договором зобов'язань, якщо таке невиконання пов'язане з обставинами непереборної сили (форс-мажор). До таких обставин відносяться: стихійні лиха, аварії, цивільні безлади, страйки, військові дії, протиправні дії третіх осіб, епідемії, пожежі, набирання чинності законодавчих актів, розпоряджень і постанов державних органів і інші обставини, не залежні від волі сторін.

  7.2. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов'язана письмово сповістити іншу сторону протягом 5 днів про настання таких обставин.

  7.3. Якщо обставина непереборної сили безпосередньо вплинула на виконання зобов'язань в строк, встановлений в цьому Договорі, термін виконання зобов'язань відсовується пропорційно часу дії відповідної обставини.

 8. Порядок розгляду претензій і суперечок

  8.1. Претензії Замовника по Послугах, що надаються, приймаються Виконавцем до розгляду лише письмово і в строк не пізніше за 5-ть календарних днів з дати виникнення спірної ситуації. Первинна інформація прямує за допомогою електронного зв'язку, оригінал документа протягом того ж дня підлягає відправці рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Термін розгляду претензій Замовника складає не більш за один місяць з момента належного повідомлення.

  8.2. Для вирішення технічних і юридичних питань при визначенні провини Замовника в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет, Виконавець має право самостійно залучати компетентні організації та експертів.

 9. Інші умови

  9.1. Сторони мають право передати або доручити виконання своїх прав і обов'язків за Договором третій стороні, заздалегідь повідомивши про це іншу сторону не менше чим за 10 календарних днів.

  9.2. У всіх випадках, не обумовлених і не передбачених в цьому Договорі, сторони повинні керуватися чинним законодавством України.

 10. Момент укладення Договору, термін його дії порядок зміни і розірвання

  10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту реєстрації та оформлення заказу на послуги на Сайті Замовником і діє протягом одного календарного року.

  10.2. Після закінчення терміну дії Договору, встановленого п. 10.3, якщо Замовник продовжує користуватися послугами Виконавця і за відсутності заперечень Сторін, виражених у письмовій формі по e-mail, Договір вважається продовженим на наступний термін на тих же умовах. Встановлене цим пунктом правило продовження терміну Договору застосовується у всіх подальших випадках продовження терміну Договору.

  10.3. В разі порушення Замовником умов цього Договору Виконавець має право розірвати Договір в однобічному порядку, з одночасною відправкою Замовникові письмового повідомлення на e-mail Замовника. Моментом розірвання Договору вважається дата відправки відповідного повідомлення Замовникові.

  10.4. Замовник має право у будь-який час і без пояснення причин в однобічному порядку відмовитися від Послуг Виконавця.

  10.5. В разі дострокового припинення дії цього Договору Виконавець при наданні Замовником відповідних документів проводть повернення останньому грошових коштів в розмірі, пропорційному вартості невикористаного ним об'єму Послуг. Повернення грошових коштів не здїйснюється, якщо Договір припинений унаслідок порушення Замовником умов у Додатку №1 до цього договору.

  10.6. Виконавець залишає за собою право без пояснення причин не подовжувати цей Договір з Замовником. Про що Виконавець зобов'язаний повідомити Замовника по e-mail не пізніше, ніж за 15 днів до дати закінчення дії Договору.

  10.7. З усіх питань, неврегульованих у цьому тексті Договору сторони керуються чинним законодавством України.

  10.8. Сторони зберігають конфіденційну інформацію, пов'язану з цим Договором і зобов'язуються використовувати її виключно в цілях виконання своїх договірних зобов'язань.

  10.9. Договір залишається в силі в разі зміни адрес і реквізитів Сторін, зміни їх засновницьких документів, включаючи, зміна власника, організаційно-правової форми і ін., а також паспортних, контактних і інших даних Замовника - фізичної особи:

  10.9.1. Виконавець про відповідні зміни повідомляє Замовника шляхом розміщення повідомлення про це на своєму сайті.

  10.9.2. Замовник відповідні зміни проводить за допомогою коректування даних в своєму кабінеті клієнта.

 11. Порядок вирішення суперечок

  11.1. Суперечки та розбіжності за даним Договором вирішуються сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - відповідно до чинного законодавства України.

 12. Реквізити Виконавця

  Найменування: ТОВ «НОЕТІКОС ГРУП»

  Юридична адреса: 02152, Україна, м Київ, пр. Павла Тичини, д. 20, Дніпровський р-н.

  код ЄДРПОУ 38991588

  п/р UA703808050000000026005718867 в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805

  ІПН 389915805637

  Тел. +380 (93) 6670003, +380 (73) 6670003

  Платник податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

  Директор: Вербицький Олексій Сергійович

  Що діє на підставі Статуту


Додаток № 1

до Договору про надання послуг (для суб’єктів господарювання)

Правила надання послуг

 1. Правила є невід'ємною частиною Договору оферти.

 2. Виконавець надає сплачені Замовником Послуги, обумовлені в Договорі, а також забезпечує роботу технічної служби підтримки.

 3. Замовник повинен самостійно охороняти від поширення і публікації привласнені Замовникові ім'я користувача (логін), ідентифікаційний номер аккаунта і пароль. У разі обнародування цієї інформації відповідальність за всі дії, здійснені під логіном і паролем Замовника ним самим або третіми особами, повністю лежить на самому Замовникові. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за збиток будь-якого роду, понесений їм у зв'язку з втратою їм своїх реквізитів доступу до аккаунту.

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ПОВІДОМЛЕНЬ

 1. Загальні положення

Дані вимоги обов'язкові до застосування при здійсненні розсилки рекламних повідомлень із використанням сервісу SMSBAT.

Відповідно зі ст. 8 Закону «Про рекламу» від 03.07.1996 р № 270/96-ВР (далі - Закон «Про рекламу») до розсилки не допускається недобросовісна, недостовірна реклама, реклама, яка містить інформацію або зображення, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми і т.д.

 1. У тексті повідомлення забороняється:

  1. поширювати інформацію щодо товарів, виробництво, обіг чи ввезення на митну територію України яких заборонено законом;

  2. використовувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, які дискредитують товари інших осіб;

  3. надавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоду здоров'ю або життю людей та / чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;

  4. наводити твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не користуються рекламованим товаром;

  5. використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви державних органів, органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законами України у сфері інтелектуальної власності;

  6. рекламувати товари, які підлягають обов'язковій сертифікації або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, дозволу, ліцензії;

  7. додавати зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без письмової згоди цієї особи;

  8. імітувати або копіювати текст, який застосовується в рекламі інших товарів, якщо інше не передбачено законами України у сфері інтелектуальної власності;

  9. рекламувати послуги, пов'язані з концертною, гастрольною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів. Реклама послуг, пов'язаних із концертною, гастрольною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю має містити одне з двох попереджень: «Фонограма» / «Живий звук». Ця інформація повинна займати не менше 5 відсотків загальної площі обсягу всієї реклами;

  10. поширювати рекламу, яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності.

  11. розповсюджувати рекламу про будівництво житлового будинку з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, без набуття / отримання суб'єктами господарської діяльності, які здійснюють його будівництво чи інвестування та / або фінансування, відповідно права власності або користування земельною ділянкою, ліцензії на здійснення будівельної діяльності, дозволу на виконання будівельних робіт чи дозволу / ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг або свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечується одиницею нерухомості, яка споруджується;

  12. розповсюджувати рекламу послуг із ворожіння та гадання.

  13. розповсюджувачі реклами не можуть поширювати рекламу, якщо, відповідно до законодавства, види діяльності або товари, які рекламуються, підлягають обов'язковій сертифікації, або їх виробництво чи реалізація вимагає наявності відповідних дозволів, ліцензій, а рекламодавець не надав розповсюджувачу реклами копії таких сертифіката, дозволу, ліцензії , засвідчених у встановленому порядку.

 2. Ліцензування:

  Згідно зі ст.9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000г. № 1775-III ліцензуванню підлягають також такі види господарської діяльності:

  1. банківська діяльність;

  2. професійна діяльність на ринку цінних паперів;

  3. із надання фінансових послуг;

  4. зовнішньоекономічна діяльність;

  5. діяльність у сфері телебачення і радіомовлення;

  6. діяльність у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії;

  7. діяльність у сфері освіти;

  8. виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;

  9. діяльність у сфері телекомунікацій;

  10. будівельна діяльність;

  11. надання послуг із перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом.

  Також згідно з законами України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 р № 60/95-ВР, «Про лікарські засоби» та «Про охоронну діяльність» від 04.04.1996 р № 123 / 96- ВР підлягає ліцензуванню, із урахуванням особливостей, господарська діяльність із обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів, а також охоронна діяльність.

 3. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби:

  Реклама алкогольних напоїв, тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, заборонена в сервісі SMSBAT.

 4. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації:

  Дозволена реклама тільки тих лікарських засобів, медичних виробів і методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що в установленому порядку дозволені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, до застосування в Україні; а також тих лікарських засобів, які відпускаються без рецепта лікаря та які не внесені центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я до переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування.

  Забороняється реклама лікарських засобів, застосування і відпуск яких дозволені тільки за рецептом лікаря, а також внесених до переліку заборонених до рекламування лікарських засобів; забороняється реклама допінгових речовин та / або методів для їх використання у спорті.

  Реклама лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації повинна містити:

  1. об'єктивну інформацію про лікарський засіб, медичний виріб, методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та здійснюватися так, щоб було зрозуміло, що наведене повідомлення є рекламою, а рекламований товар є лікарським засобом, медичним виробом, методом профілактики, діагностики, лікування, реабілітації;

  2. вимогу про необхідність консультації з лікарем перед застосуванням лікарського засобу чи медичного виробу;

  3. рекомендацію щодо обов'язкового ознайомлення з інструкцією на лікарський засіб;

  4. текст попередження такого змісту: «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я», який займає не менше 15 відсотків площі всієї реклами.

  5. Реклама лікарських засобів, медичних виробів і методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації не може містити посилань на терапевтичні ефекти стосовно захворювань, які не піддаються або важко піддаються лікуванню.

  У рекламі лікарських засобів, медичних виробів і методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється розміщення:

  1. відомостей, які можуть справляти враження, що за умови застосування лікарського засобу чи медичного виробу консультація з фахівцем не є необхідною;

  2. відомостей про те, що лікувальний ефект від застосування лікарського засобу чи медичного виробу є гарантованим;

  3. тверджень, що сприяють виникненню або розвитку страху захворіти або погіршити стан свого здоров'я через невикористання лікарських засобів, медичних виробів і медичних послуг, що рекламуються;

  4. тверджень, що сприяють можливості самостійного встановлення діагнозу для хвороб, патологічних станів людини та їх самостійного лікування з використанням медичних товарів, що рекламуються;

  5. посилань на лікарські засоби, медичні вироби, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації як на найбільш ефективні, найбільш безпечні, виняткові щодо відсутності побічних ефектів;

  6. порівнянь із іншими лікарськими засобами, медичними виробами, методами профілактики, діагностики, лікування і реабілітації з метою посилення рекламного ефекту;

  7. посилань на конкретні випадки вдалого застосування лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації;

  8. рекомендацій або посилань на рекомендації медичних працівників, науковців, медичних закладів та організацій щодо рекламованих товару чи послуги;

  9. спеціальних виявлень подяки, вдячності, листів, уривків з них із рекомендаціями, розповідями про застосування та результати дії рекламованих товару чи послуги від окремих осіб;

  10. згадок імен популярних людей, героїв кіно-, теле- та анімаційних фільмів, авторитетних організацій;

  11. інформації, що може вводити споживача в оману щодо складу, походження, ефективності, патентної захищеності товару, що рекламується.

  У рекламі лікарських засобів, медичних виробів і методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації за участю лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів.

  У рекламі лікарських засобів забороняється розміщувати інформацію, яка дозволяє припустити, що лікарський засіб є харчовим, косметичним чи іншим споживчим товаром або що безпечність чи ефективність цього засобу обумовлена його природним походженням.

  У рекламі товарів та методів, що не належать до лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, а також у рекламі харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок забороняється посилатися на те, що вони мають лікувальні властивості.

 5. Реклама послуг народної медицини (цілительства):

  Забороняється реклама проведення цілительства на масову аудиторію, а також реклама нових методів профілактики, діагностики, реабілітації та лікарських засобів, які знаходяться на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування.

  Реклама послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності відповідного спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), виданого центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, і повинен містити номер, дату видачі відзначеного дозволу та назву органу, який його видав.

 6. Реклама про проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру:

  Повинна містити інформацію про строки та місце проведення таких заходів і вказувати на інформаційне джерело, із якого можна отримати інформацію про умови та місце проведення цих заходів.

  Інформація про будь-які зміни умов, місця та строків проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру тощо повинна подаватися в такому самому порядку, в якому вона була розповсюджена.

  Законом України «Про державні лотереї в Україні» встановлено принцип державної монополії на запровадження лотерей, який полягає у забороні запровадження та проведення на території України будь-яких лотерей, крім державних, які проводяться операторами лотерей, які отримали право на їх проведення, у порядку, визначеному цим Законом.

  Відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні» забороняється:

  1) організація, реклама, розповсюдження лотерей, що не мають статус державних;

  2) поширення лотерей, організованих за межами України, включно з їх рекламою, а також участь у них;

  3) організація та проведення ігор, участь в яких беруть особи, які перебувають за межами приміщення, де проводитися гра, якщо така гра не має статусу державної лотереї;

  4) організація і проведення ігор із накопичувальним (спільним) головним призом, якщо місце прийому плати за участь у грі знаходяться за межами одного приміщення, і така гра не має статусу державної лотереї.

 7. Реклама про знижку цін на продукцію, про розпродаж:

Повинна містити відомості про місце, дату початку і закінчення знижки цін на продукцію, розпродаж, а також про співвідношення розміру знижки до попередньої ціни реалізації товару.

Інформація про ціни на товари, тарифи на послуги, наведені в рекламі, яка розміщується або поширюється на території України, вказується виключно в гривні.

 1. Реклама зброї:

  Реклама зброї до розміщення в сервісі SMSBAT не допускається.

 2. Реклама послуг (банківських, страхових, інвестиційних тощо):

  Реклама послуг (банківських, страхових, інвестиційних тощо), пов'язаних із залученням коштів населення або осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності спеціального дозволу, ліцензії, що підтверджує право на здійснення такого виду діяльності. Така реклама повинна містити номер дозволу, ліцензії, дату їх видачі та найменування органу, який видав цей дозвіл, ліцензію. Це положення не застосовується у випадках, коли дається тільки реклама знака для товарів і послуг, назви особи (без реклами послуг). У рекламі таких послуг або осіб, які їх здійснюють, забороняється повідомляти розміри очікуваних дивідендів, а також інформацію про майбутній прибуток, крім фактично виплачених за результатами не менше одного року.

 3. Реклама еротичного змісту:

  Не допускається реклама еротичних, порнографічних матеріалів, проституції, а також реклама, яка містить елементи жорстокості, насильства, цинізму, приниження людської честі та гідності.

 4. Реклама послуг, що надаються з використанням електрозв'язку:

  Реклама послуг, що надаються з використанням електрозв'язку, в тому числі телефонного, при її поширенні має містити точну інформацію про:

  1. зміст рекламованої послуги;

  2. вартість рекламованої послуги;

  3. вікові та інші обмеження, встановлені законодавством і виробником послуги щодо кола споживачів рекламованої послуги;

  4. платне або безкоштовне використання каналу телефонного зв'язку при наданні рекламованої послуги і вартість однієї хвилини телефонного зв'язку при отриманні послуги у відповідному регіоні;

  5. повне ім'я, найменування, адресу особи, що надає послугу.

  Зазначена інформація має наводитися шрифтом не менше половини розміру шрифту, яким подано номер телефону, який використовується при наданні рекламної послуги.

 5. Реклама послуг із працевлаштування:

  Згідно зі ст. 24-1 Закону «Про рекламу» забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) зазначати вік кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися винятково особами певної статі, висувати вимоги, які надають перевагу жіночому або чоловічій статі, представникам певної раси, кольору шкіри (крім випадків, визначених законодавством, та випадків специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі), щодо політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших об'єднаннях громадян, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

  Текст реклами про діяльність суб'єкта господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, повинен містити примітку, що отримувати від громадян, яким надано послуги з пошуку роботи та сприяння у працевлаштуванні, інші пов'язані з цим послуги, гонорари, комісійні або інші винагороди забороняється.

 6. Реклама об'єктів будівництва:

  Реклама об'єктів будівництва з метою продажу житлових і нежитлових приміщень, у тому числі пов'язаних із залученням коштів населення, дозволяється лише за наявності ліцензії (дозволу) на здійснення будівельної діяльності та дозволу на виконання будівельних робіт на конкретному об'єкті, що рекламується. Така реклама повинна містити номер ліцензії (дозволу), дату її видачі та найменування органу, який видав ліцензію (дозвіл).

 7. Реклама цінних паперів і фондового ринку:

  Інформація рекламного характеру про:

  1) інститути спільного інвестування;

  2) цінні папери, що емітуються, та / або емісійні цінні папери, які перебувають (перебували) в обігу;

  3) товари та / або послуги, що пропонуються професійним учасником фондового ринку;

  4) товари та / або послуги, що пропонуються саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку;

  5) послуги уповноваженого рейтингового агентства.

  Рекламодавцями реклами цінних паперів та фондового ринку можуть бути:

  1) щодо інститутів спільного інвестування - виключно корпоративний інвестиційний фонд або компанія з управління активами відповідного інвестиційного фонду;

  2) щодо цінних паперів, щодо яких здійснюється емісія, та / або емісійних цінних паперів, які перебувають (перебували) в обороті, - виключно емітент або власник зазначених цінних паперів, а також андеррайтер на підставі відповідного договору андеррайтингу, укладеного з емітентом;

  3) щодо товарів та / або послуг професійного учасника фондового ринку та його діяльності - виключно професійний учасник фондового ринку. Професійному учаснику фондового ринку забороняється рекламувати іншого професійного учасника фондового ринку;

  4) щодо товарів та / або послуг саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку - виключно така саморегульована організація професійних учасників фондового ринку;

  5) щодо послуг уповноваженого рейтингового агентства - виключно таке уповноважене рейтингове агентство.

  Не допускається поширення державними органами реклами цінних паперів та фондового ринку, крім реклами, пов'язаної з розміщенням та обігом державних цінних паперів і цінних паперів, що перебувають у державній власності.

  Не допускається поширення органами місцевого самоврядування реклами цінних паперів та фондового ринку, крім реклами, пов'язаної з розміщенням та обігом облігацій місцевих позик і цінних паперів, які перебувають у комунальній власності.

  Реклама цінних паперів повинна містити відомості щодо реєстрації відповідного випуску цінних паперів, зазначені у свідоцтві про реєстрацію цього випуску.

  Реклама інститутів спільного інвестування повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про внесення таких інститутів до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, які підтверджують право на здійснення діяльності у сфері спільного інвестування, із зазначенням номера свідоцтва, дати його видачі, строку діяльності інституту спільного інвестування.

  Реклама товарів та / або послуг професійних учасників фондового ринку повинна містити відомості щодо наявності ліцензії, що підтверджують право на здійснення відповідного виду діяльності на фондовому ринку, із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі і терміну дії, найменування органу, який видав ліцензію.

  Реклама товарів та / або послуг саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про реєстрацію саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку із зазначенням номера та дати видачі свідоцтва.

  Реклама послуг уповноважених рейтингових агентств повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств із зазначенням номера та дати видачі свідоцтва.

  Інші відомості, які повинна містити реклама цінних паперів і фондового ринку, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону.

 8. Реклама і діти:

  Забороняється реклама:

  1. зі згадкою дітей, які споживають або використовують продукцію, призначену тільки для дорослих чи заборонену законом для придбання або споживання неповнолітніми;

  2. з інформацією, яка може підірвати авторитет батьків, опікунів, піклувальників, педагогів та довіри до них дітей;

  3. містить заклики до дітей придбати продукцію або звернутися до третіх осіб із проханням зробити покупку;

  4. зі згадкою справжньої або іграшкової зброї, вибухових пристроїв.

  Реклама не повинна містити згадку дітей у небезпечних ситуаціях чи за обставин, імітація яких може завдати шкоди дітям або іншим особам, а також інформації, здатної викликати зневажливе ставлення дітей до небезпечних для здоров'я і життя ситуацій.

  Реклама не повинна завдавати дітям моральної чи фізичної шкоди, викликати у них відчуття неповноцінності.

  Реклама не повинна вказувати на можливість придбання рекламованого товару, розрахованого переважно на дітей, кожною сім'єю без урахування можливостей її бюджету.

  Реклама не повинна створювати у дітей враження, що володіння рекламованою продукцією дає їм перевагу над іншими дітьми.

ДОВЖИНА SMS-ПОВІДОМЛЕНЯ

Довжина одного повідомлення, написаного латиницею, становить 160 символів, в тому числі прогалини та інші знаки. При написанні тексту повідомлення кириличними символами - довжина повідомлення складає 70 символів. При наявності хоч одного символу кирилицею в тексті, довжина одного повідомлення становить 70 символів. У разі, якщо SMS-повідомлення перевищує стандартну довжину - 160 латинських або 70 кириличних символів, таке повідомлення розбивається на частини, кожна частина відправляється і тарифікується як окреме SMS-повідомлення.

Зверніть особливу увагу на те, що текст повідомлення завжди необхідно писати, передруковуючи кожен символ, так як при копіюванні тексту з іншого файлу система може зарахувати латинський символ як кирилицю і замість 160 латинських символів підрахує 70 символів.

Нижче перераховані всі символи, які використовуються в латинській і російській з українською розкладках:

Латинські: \~\$\^\[\]{}@\_"'-=+!\#%&\*(),.?;:abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

Кириличні: €–№\`—абвгґдєеёжзийіїклмнопрстуфхцчшщъыьэюяАБВГҐДЄЕЁЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

Також варто відзначити, що в латинському тексті символи \~\^\[\]{}\\| вважаються за два символи (згідно зі специфікацією кодування GSM 03.38)

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ SMS

Розмір sms Звичайне повідомлення WAP Push повідомлення
Кількість символів на латиниці Кількість символів на кирилиці Кількість символів на латиниці Кількість символів на кирилиці
1 160 70 110 70
2 305 133 232 133
3 457 199 354 199
4 609 265 476 265
5 761 331 598 331
6 913 397 720 397
7 1065 463 842 463
8 1217 529 964 529
9 1369 595 1086 595
10 1521 661 1208 661

Поодинокі SMS відправляються моментально. Масові відправки ставляться в чергу і відправляються на платформи операторів кожну хвилину. Звіт про доставку оновлюється протягом 7 діб.

ПРАВИЛА ДОДАВАННЯ ІМЕНІ ВІДПРАВНИКА

 1. SMSBAT дозволяє підписатися в номері відправника назвою компанії.

 2. Довжина альфаімені може бути максимум 11 символів. Забороняється використовувати:

  • символи {| , ; % ’ # % ! ^ = [ ] ( ) \ / ~ < >}” (дозволені тільки цифри, букви латинського алфавіту, пропуск, а також символи .&-);

  • назви мобільних операторів і їх похідні;

  • нецензурні слова;

  • телефонні номери;

  • короткі номери;

  • незрозумілі слова (ght, asdf…etc);

  • загальні назви (смс, лист і т.д.), якщо це не бренд компанії.

  • імена (Vasya, Masha та інші). Бувають випадки-винятки, коли назва компанії є ім'ям, наприклад, «Katerina», такі імена прописуємо за погодженням.

 3. Якщо альфаі'мя - це відомий бренд (Nokia, Samsung, Coca-Cola), необхідне підтвердження прав на використання цього бренду (офіційний лист компанії-власника бренду або договір з нею, в яких зазначено право використання цього бренду для компанії, яка має намір його використовувати в якості імені відправника).
  При використанні в якості відправника назви відомої компанії необхідно надати від цієї компанії офіційного листа на фірмовому бланку з дозволом використовувати назву компанії як альфаім'я при відправці повідомлень в інтересах компанії або договір, в якому буде вказано право використання назви цієї компанії.

 4. Для використання імені відправника Вам необхідно його створити в розділі «Відправники SMS», після чого ім'я вирушить на перевірку адміністратором. Ім'я проходить модерацію в адміністратора сервісу протягом 2-ох годин в робочий час.

 5. Виконавець має можливість подавати оператору заявки на внесення альфанумеричних імен в список Національних альфанумеричне імен відповідно до термінів встановлених оператором.

 6. Заявка на внесення альфанумеричного імені в список Національних альфанумеричних імен подається виключно за умови надання Замовником в певні Виконавцем вище строки вичерпних і достовірних відомостей, необхідних для реєстрації Альфанумеричного імені як Національного зі сторони операторів. Для внесення відомостей, необхідних для реєстрації Альфанумеричного імені як Національного, Замовнику необхідно перейти в розділ «Відправники SMS», вибрати своє Альфанумеричне ім'я і повністю заповнити всі поля опису Альфанумеричного імені.

 7. Кожного поточного тижня Виконавець вносить дані в електронному форматі про внесення змін до списку Національних Альфанумеричних імен. У випадку, якщо з боку операторів виникла затримка в узгодженні списку Національних Альфанумеричних імен, дані про внесення змін до такого списку вносяться після отримання від операторів відповідної інформації.

 8. До категорії Національних альфанумеричних імен не можуть бути віднесені альфанумеричні імена, які відповідають таким критеріям:

  • Альфанумеричні імена, використовувані міжнародними електронними платіжними системами, міжнародними електронними гаманцями, міжнародними платформами обробки електронних платежів, міжнародними соціальними мережами, міжнародними ОТТ - додатками, міжнародними ігровими Інтернет-сервісами, міжнародними сервісами електронної пошти і файлообмінними ресурсами;

  • Альфанумеричні імена, використовувані міжнародними сервісами online-бронювання, іноземними банками (виключаючи кредитно-фінансові та фінансові установи, що здійснюють свою діяльність на території України на підставі отриманої ліцензії) та іноземними авіакомпаніями;

  • Альфанумеричні імена, що складаються тільки з цифр, за винятком цифрових альфанумеричних імен, використовуваних українськими підприємствами та організаціями за попереднім погодженням з операторами (наприклад, комерційними банками, НБУ, державними та комунальними закладами тощо);

  • Альфанумеричні імена, що складаються із символів / букв / цифр тощо, які в своєму поєднанні не мають змісту і / або унеможливлюють ідентифікацію відправника;

  • Альфанумеричні імена з використанням загальних назв «SMS» та / або «Info» тощо;

  • Виявлено зв'язок Альфанумеричного імені з Web-ресурсом доменної зони іншої країни;

  • Альфанумеричні імена, повідомлення з презентацією яких спрямовуються через SMS-шлюзи;

  • Використовують у своєму написанні імена іноземних мобільних операторів;

  • Альфанумеричні імена, які визначені операторами як Міжнародні.